OTWARCIE I POŚWIĘCENIE NOWEJ CZĘŚCI SZKOŁY W SZABDZIE NA TERENIE PARAFII MSZANO

W dniu 28 lutego o godzinie11.00 w sali sportowej w Szabdzie rozpoczęła się uroczystość otwarcia  nowo dobudowanej części Szkoły Podstawowej w Szabdzie. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektora szkoły w Szabdzie - Panią Dorotę Katarzyńską. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie byli: Kujawsko-Pomorski  Wicekurator Oświaty – Pani  Maria Mazurkiewicz wraz z Panem Zbigniewem Jaguszewskim starszym wizytatorem Delegatrur Kuratorium w Toruniu, Ks. Sławomir Witkowski - Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mszanie, radni Rady Gminy Brodnica z Panią Violettą Sternicką – Twarogowską - Przewodniczącą Rady Gminy Brodnica, sołtysi z obwodu Szkoły Podstawowej w Szabdzie, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, projektanci i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz  dyrektorzy szkół i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych komisji.

W okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski przybliżył okoliczności podjęcia decyzji o rozbudowie szkoły, proces jej przygotowania i realizacji oraz podziękował wszystkim, którzy brali w tym udział. Szczególne podziękowania Wójt złożył na ręce projektantów i inspektorów nadzoru:  Sławomira Mańkę, Piotra Witkowskiego oraz przedstawiciela Wykonawcy inwestycji - Firmy ELTOP Spółka jawna  Michał Wasiniak, Michał Piskorski i Dariusz Grabowski z  Torunia wręczając im pamiątkowe listy.

Nie zabrakło podziękowań i gratulacji od gości – Pani Wicekurator wraz z gratulacjami przekazała upominki dla szkoły. Podziękowania złożyły także Violetta Sternicka – Twarogowska - Przewodniczącą Rady Gminy Brodnica oraz Agnieszka Kowalkowska – Przewodnicząca Komisji spraw Społecznych Rady Gminy Brodnica.

Serdeczne podziękowania za przystąpienie do wykonania tej inwestycji złożyła także Dyrektor SP W Szabdzie – Dorota Katarzyńska wraz z uczniami z Samorządu Uczniowskiego  a uczniowie najmłodszych klas szkoły w Szabdzie przygotowali i przedstawili gościom część artystyczną – pokaz ich  umiejętności artystycznych i sportowych.

Po części artystycznej wszyscy udali się do nowej części szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste jej otwarcie z przecięciem wstęgi przez Panią Wicekurator Oświaty  Marię Mazurkiewicz oraz Wójta Gminy Brodnica przy asyście Przewodniczącej Rady Gminy Brodnica. Nowe sale szkolne poświecił Ks. Sławomir Witkowski - Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mszanie, po czym wszyscy goście rozpoczęli zwiedzanie całego wszystkich pomieszczeń nowo wybudowanego obiektu.

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie ujęty został  w budżecie gminy Brodnica na 2015r. uchwalonym 26 stycznia 2015r. 3 czerwca 2015r. Wójt Gminy Brodnica podpisał umowę z firmą Usługi Inwestycyjne, Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie inż. Sławomir Mańka z Gorczenicy na wykonanie  dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szabdzie. Projekty branżowe wykonali: Piotr Witkowski (branża sanitarna) i Paweł Dąbrowski (branża elektryczna). Pozwolenie na budowę uzyskaliśmy 22 stycznia 2016r.

Przetarg nieograniczony na budowę wygrała firma ELTOP Spółka jawna  Wasiniak, Piskorski, Grabowski z  Torunia, za cenę brutto: 1.325.906,65 zł. W dniu 27 marca 2017r. zawarto umowę z wykonawcą a 30 marca tego roku przekazano wykonawcy plac budowy.

Kompleksowy nadzór inwestorskiego sprawowała firma Usługi Inwestycyjne, Nadzory Budowlane, Kosztorysowanie, inż. Sławomir Mańka z Gorczenicy. Nadzór w branży sanitarnej sprawował Piotr Witkowski a w elektrycznej Leszek Dąbrowski

Informacje i zdjęcia udostępnione z:

http://spszabda.szkolnastrona.pl/

http://www.brodnica.ug.gov.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=16&schemat=&dzialy=16&akcja=artykul&artykul=694

 

- Parafia pw. Sw. Bartlomieja Apostola w Mszanie

stat4u